Mijlpalen NVMW


2012 NVMW geeft Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker uit 

De NVMW gaf al sinds 1962 de Beroepscoe voor de maatschappelijk werker uit. Deze nieuwe code is geen handleiding met precieze richtlijnen of 'receptenboek,' maar beschrijft de beroepsnormen die voor professionals in de jeugdzorg gelden. Bij moeilijke vragen en dilemma's dient de code als leidraad voor het professionele handelen en als toetssteen voor de eigen oordeelsvorming. Naast de Code beheert de NVMW ook het tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers. Zie de webwinkel.

2011 NVMW richt Platform Jeugd op 
'Platform Jeugd' is in 2011 als een deelproject van het Actieplan/Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg door de NVMW opgericht. Belangrijk doel van het Actieplan was de versterking van de professionaliteit van beroepsbeoefenaren die met een hbo, hogere sociaal-agogische opleiding (hsao), of universitaire achtergrond in de jeugdzorg werkzaam zijn. Zie ook www.platformjeugd.com. 

2011 Het medisch maatschappelijk werk heeft landelijke DBC-codes

Medio 2011 is het eindelijk zover! Het medisch maatschappelijk werk heeft landelijke DBC-codes. Het gebruik van de codes uniforme maakt registratie van verrichtingen van maatschappelijk werkers in ziekenhuizen in heel Nederland mogelijk. Ook wordt benchmarking tussen ziekenhuizen mogelijk. Worden de kosten van diensten meer transparant. En versterkt de DBC-structuur de positie van werkers in instellingen, omdat er data zijn op basis waarvan het management keuzes kan maken.

2011 Wettelijke erkenning gezondheidszorg maatschappelijk werk nog nooit zo dichtbij.

Begin 2011 debatteerde de Tweede Kamer over een amendement van de SP om maatschappelijk werkers in de gezondheidszorg die werkzaam zijn in gezondheidsinstellingen, met name in de tweede lijn, op te nemen in de Wet op de beroepen in de Individuele gezondheidszorg (BIG). De NVMW hielp bij de voorbereidingen. Wettelijke erkenning van werkers in de gezondheidszorg zou mogelijk grootste mijlpaal in de bijna vijftigjarige verenigingshistorie betekenen. Voor het eerst deed de NVMW live verslag via Twitter van het debat. Helaas was de Kamer niet onverdeeld enthousiast, maar we gaan ermee verder!

2010 Positionpaper schoolmaatschappelijk werk verstuurd.

Gegarandeerd basisrecht op schoolmaatschappelijk werk op scholen dat is de inzet van een positionpaper waarin de uniciteit van het SMW staat beschreven. Ook vraagt de NVMW om erkenning van het SMW als belangrijk beroepsspecialisme op bestuurlijk niveau. De brief is eind 2010 gestuurd aan de Minister van onderwijs. De brief is door de NVMW ondertekend. De functiegroep SMW heeft actief geparticipeerd in de werkgroep.

2010  Volledig herziene Beroepscode van de Maatschappelijk Werker.

Met trots presenteert de NVMW in 2010 de geactualiseerde Beroepscode voor de maatschappelijk werker. In de Beroepscode die in opdracht van de NVMW is herzien, zijn de collectieve beroepsnormen, - het resultaat van meer dan 100 jaar succesvol maatschappelijk werk! - van het beroep maatschappelijk werker opnieuw vastgelegd. Omdat ethische dilemma’s dagelijks invloed op uw werk hebben, dient iedere professional de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker te kennen en te hanteren. Met elkaar praten over collectieve beroepsnormen leidt tot bewustere en meer afgewogen keuzes, waarmee de maatschappelijk werker zelfbewuster zichzelf en zijn professionaliteit kan verantwoorden. De beroepscode voor de Maatschappelijk werker is te bestellen in de webwinkel.

2010  De eerste Dag van de Maatschappelijk Werker op 26 mei /Een initiatief van de NVMW.

België en de Antillen kenden al een dag voor de sociaal werker/ maatschappelijk werker. Goed voorbeeld doet volgen. De NVMW introduceert op 26 mei 2010 de eerste Dag van de Maatschappelijk Werker. Op de Dag van de Maatschappelijk Werker wil de vereniging vooral alle werkgevers, collega's en cliënten in de gelegenheid stellen  maatschappelijk werkers en hun beroep in de zonnetje te zetten via www.dagvandemaatschappelijkwerker.nl.

2010  NVMW lanceert als eerste organisatie in de welzijnssector een uitgave over Geheimhouding & Privacy.

In deze unieke uitgave is de bestaande wet- en regelgeving over privacy en geheimhouding die voor maatschappelijk werkers van toepassing is kort uitgelegd. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten.

Om een kort en overzichtelijk overzicht te geven van de wettelijke regels en privacyreglementen brengt deze handreiking het begrip geheimhouding terug tot twee handige schema’s. De schema’s leggen de afweging om te zwijgen, óf niet, langs de meetlatten van zwijgplicht en conflict van plichten. Geheimhouding & Privacy is te bestellen in de webwinkel.

2009 Minister voor Jeugd en Gezin besluit tot registratie Jeugdzorgwerkers wettelijk te regelen

Wettelijke registratie gaat vooraf aan en biedt meer garanties dan tuchtrecht alleen. Kinderen, jongeren en opvoeders moeten kunnen rekenen op deskundige en kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg. Aan de hulpverlening wordt zware verantwoordelijkheid toegekend. De NVMW is dan ook groot pleitbezorger van wettelijke erkenning en het stellen van kwaliteitseisen aan maatschappelijk werkers in het algemeen en jeugdzorgwerkers in het bijzonder. Beroepsregistratie, bij- en nascholing, het opstellen van beroepsnormen en een tuchtrecht dragen hieraan positief bij. De professionals worden aangesproken op het nemen van professionele verantwoordelijkheid. De NVMW juicht in 2009 het besluit van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin om inschrijving in het beroepsregister van jeugdzorgwerkers wettelijk te regelen zeer toe.

2009  Witboek 'Gewoon professioneel' met sucesverhalen in de Jeugdzorg

Om in de media een ‘positief geluid’ over de jeugdzorg te laten horen, heeft verzamelt de NVMW in 2009 positieve verhalen van professionals in de jeugdzorg. Alle reacties, stuk voor stuk prachtige verhalen, laten een beeld zien van grote beroepstrots en werkplezier. Het resultaat, een Witboek dat in een oplage van 31.000 verschijnt, is iets om trots op te zijn:

‘Gewoon professioneel: positieve verhalen van professionals uit de sector Jeugdzorg,’ met quotes, verhalen, gedichten en casussen. De teksten zijn inhoudelijk niet bewerkt. Ze zijn zo authentiek mogelijk weergegeven.  Er spreekt passie en trots uit ten aanzien van het werk dat maatschappelijk werkers en hun collega’s in de jeugdhulpverlening verzetten. In de Week van de Jeugdzorg is het boek in een oplage van 31.000 exemplaren zelfs het officiële cadeau voor alle professionals  in de jeugdzorg, en wordt het tijdens een jeugddebat georganiseerd door de Provincie Flevoland aangeboden aan cabaretier Sara Kroos. Gewoon professioneel is te bestellen via de webwinkel.

2007 NVMW komt als eerste met DBC verrichtingenformulier voor ziekenhuismaatschappelijk werk

In 2007 presenteert de NVMW als eerste beroepsvereniging een registratieformulier dat maatschappelijk werkers in ziekenhuizen kunnen gebruiken binnen deze nieuwe financieringsstructuur in ziekenhuizen.

Een diagnosebehandelingcombinatie, normaal aangeduid met DBC, is een code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft. De DBC-systematiek vervangt in Nederland sinds 1 januari 2005 de oude manier van ziekenhuisfinanciering. Een DBC is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode (voor een chronische aandoening wordt voor deze periode 1 jaar gebruikt). Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, diagnose, behandeling) met welke klacht en hoe een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en het beschrijft de voorgenomen behandeling. Ziekenhuizen mogen alleen tarieven in rekening brengen voor DBC's

2007 NVMW en werkgevers in de jeugdzorg sluiten convenant.

Voortvloeiend uit dit Actieplan sluiten de beroepsverenigingen NVWM, Phorza, NIP en NVO en de Werkgevers in de jeugdzorg verenigd in de MOgroep Jeugdzorg een convenant gesloten waarin ze afspraken maken over 100 procent vergoeding van lidmaatschap van beroepsverenigingen en beroepsregistratie door de werkgevers. Beroepsverenigingen en werkgevers hopen hiermee een sterke impuls te geven aan de professionalisering in de jeugdzorg.

2007 NVMW lanceert campagne De Sterkste Schakel/ Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg.

Met als doel de sector jeugdzorg kennis te laten maken met de beroepsvereniging start de NVMW samen met drie andere beroepsverenigingen die zich richten op de sector jeugdzorg een voorlichtingscampage: De Sterkste Schakel. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Belangenvereniging voor Medewerkers in de Bureau's Jeugdzorg - BMJ.

De campage vloeit voort huit het Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg, één van de speerpunten van het beleid van toenmalig minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Onderdeel van het actieplan zijn de beroepsverenigingen en beroepsregisters.

2007  NVMW start onafhankelijk Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers/BAMw.

Om de kwaliteit te kunnen handhaven richt de NVMW in 2007 het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werker
s/BAMw op. Daarbij gaat het niet om het registreren als zodanig, maar om de bijbehorende verplichting van professionals te reflecteren op hun vak, kennis te nemen van nieuwe werkwijzen en zich (op de werkplek) te scholen. Bovendien verplichten geregistreerden zich tot beroepsethisch verantwoord handelen en onderwerpen zij zich aan het verenigingstuchtrecht van de NVMW.

Om de werkgevers en de financierende  overheden over te halen de (vrijwillige) beroepsregistratie in te voeren, stemt de NVMW in 2010 ermee in het  BAMw (meer) zelfstandigheid te geven met een onafhankelijke directeur.

2007 NVMW viert haar zestig jarig bestaan.

2006 Hierziening Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker.

Het Beroepsprofiel brengt niet alleen tot uitdrukking wat maatschappelijk werkers bindt, maar positioneert het beroep ook in de beroepenstructuur van zorg en welzijn. Het profiel is niet het laatste woord, maar stimuleert de maatschappelijk werkers in te spelen op de sociale veranderingen en het beroep te ontwikkelen.

Het beroepsprofiel bewijst zijn waarde in discussies met het werkveld, de overheid, het hoger onderwijs en met de andere beroepsgroepen in de sociale sector.  Maatschappelijk werkers in verschillende sectoren erkennen het profiel als referentiekader voor hun beroepsuitoefening.

2004  Start discussie kwaliteitsbeleid.

NVMW neemt het initiatief tot een rondetafelconferentie met brancheorganisaties, de HBO-raad, rijksoverheid en vakbonden over kwaliteitsbeleid in de sectoren zorg en welzijn. Deze conferentie markeert het begin van een intensieve discussie tussen de beroepsverenging en de branche zorg en welzijn.

1987 Eerste uitgave van het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker

1984 Congres "Code, Tuchtrecht. Beroepsbescherming", dat als start kan worden gezien van het verenigingstuchtrecht.

1962  Eerste uitgave van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker

1946  Oprichting van de eerste Vereniging van Maatschappelijk Werkers NBMW (vanaf 2005 NVMW).